do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
14 Marzec 2018
kategoria:
Aktualności

Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2254), Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2018 r. na obszarze województwa wielkopolskiego oraz Zarządzeniem Nr 10/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r, termin tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie kępińskim wyznacza się w okresie od 5 kwietnia do 20 kwietnia.

Powiatowa Komisja Lekarska w Kępnie będzie miała swoją siedzibę w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie – Mianowice 2 h i pracować będzie codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00.

Komisja ta jest właściwa terytorialnie dla mieszkańców miasta i gminy Kępno oraz gmin: Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica.

Szczegółowy harmonogram stawiennictwa zainteresowani otrzymają od właściwych wójtów i burmistrza w drodze indywidualnych wezwań.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. wzywa się:

 • mężczyzn urodzonych w 1999 r.;
 • mężczyzn  urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby (mężczyźni i kobiety) urodzone w latach 1997-1998, które:
 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B) ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B) ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • kobiety urodzone w latach 1994-1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej
  (Dz. U. z 2017 r.   944);
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, obowiązana jest przedstawić:

 • wójtowi lub burmistrzowi:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.
 • powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 • wojskowemu komendantowi uzupełnień:
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia (świadectwo jej ukończenia) lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny (osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej), zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia  (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz książeczkę wojskową.

Ważne jest więc, aby podczas stawiennictwa przedstawić powiatowej komisji lekarskiej dokumentację medyczną, mogącą świadczyć o aktualnym stanie zdrowia i przebytych chorobach. Ułatwi to komisji poprawne diagnozowanie i wydanie właściwego orzeczenia o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej. Jeżeli powiatowa komisja lekarska nie będzie w stanie określić stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej w oparciu o własne badania oraz dokumentację medyczną, przewodniczący komisji może skierować daną osobę na badania specjalistyczne lub na obserwację szpitalną, których wyniki uwzględniane zostaną w procesie orzeczniczym. Zarówno badania lekarskie, przeprowadzane w trakcie kwalifikacji wojskowej, jak i  badania specjalistyczne  oraz poddanie się obserwacji szpitalnej jest obowiązkowe i bezpłatne. Osoby,  które mają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisje  ds. inwalidztwa powinny przedstawić zaświadczenie i historię choroby, co pozwoli ustalić schorzenie i odpowiadający temu paragraf, a w rezultacie orzec kategorię zdolności do służby wojskowej.

W wyniku badań lekarskich, prowadzonych podczas kwalifikacji wojskowej określana zostaje kategoria zdrowia danej osoby wskazująca zdolność, czasową niezdolność, niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju lub trwałą i całkowitą niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz  w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kat. -  A, B, D,  lub E). Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia, o zaliczeniu do jednej z omówionych wyżej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, w formie decyzji administracyjnych.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2018 r. na obszarze województwa wielkopolskiego stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawały do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. Osoba, która z ważnych przyczyn (np. składanie egzaminu, leczenia szpitalnego) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza. Powinna tego dokonać najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Warto pamiętać, że na osobę, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z prawem, niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem, właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z przedstawicielem burmistrza lub wójta zajmującym się kwalifikacją wojskową, właściwej gminy ze względu na Państwa zamieszkanie lub z Sekretarzem Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kępnie  tel. 62 78 28 958.

Załącznik:

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2018 r. na obszarze województwa wielkopolskiego.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kwalifikacji w 2018 roku 18-03-14 10:14 92.7KB pobierz plik: Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kwalifikacji w 2018 roku

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H