• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
30 Grudzień 2021
kategoria:
Aktualności
Wydatki bieżące i inwestycyjne, Wydatki bieżące 61%, Wydatki inwestycyjne 39%
Wydatki bieżące i inwestycyjne, Wydatki bieżące 61%, Wydatki inwestycyjne 39%
Pozostałe 5% Drogi powiatowe 27%
Wydatki budżetu 2022, Oświata i edukacja 25%, Pozostałe 5%, Drogi powiatowe 27% ,"Janosikowe" 4%, Ochrona zdrowia 16%, Opieka, pomoc społeczna i rodzina 8%, Administracja, geodezja i PINB 11%, Obsługa długu 0%, Bezpieczeństwo publiczne 4%, Projekt budżetu na 2022 rok
wydatki
Udział % poszczególnych grup dochodów w budżecie na 2022 rok, Pozostałe dochody 12%, Subwencja oświatowa 30%, Subwencja równoważąca 5%, Podatki 30%, Dotacje celowe 10%, Dotacje - UE 3%, Dotacje na inwestycje 10%, Projekt budżetu na 2022 rok
 
Budżet na 2022 rok uchwalony

Budżet Powiatu Kępińskiego na 2022 rok uchwalony. Radni podczas Sesji Rady Powiatu Kępińskiego,           która odbyła się 21 grudnia przyjęli projekt przygotowany przez Zarząd Powiatu Kępińskiego.

Jak podkreśla starosta Robert Kieruzal – opracowany przez Zarząd Powiatu Kępińskiego budżet jest budżetem inwestycyjnym, gdzie aż 39 procent środków przeznaczonych zostało na zadania inwestycyjne, w tym głównie na przebudowę dróg powiatowych i rozwój infrastruktury medycznej.

W przyjętej uchwale budżetowej założono dochody Powiatu Kępińskiego na poziomie 81 655 880 złotych.          Na tę kwotę składa się szereg składowych: 30% dochodów to podatki, kolejne źródło to subwencja oświatowa - 30%, dalej dotacje celowe na poziomie 10% oraz dotacje na inwestycje – 10%.

Znając źródła dochodów warto prześledzić stronę wydatkową budżetu, tu wydatki wyszacowano na kwotę 118 130 367 złotych. Największą część budżetu pochłonie  utrzymanie dróg powiatowych – 27%.                         Drugie miejsce zajmuje oświata - 25%, następnie ochrona zdrowia – 16%, opieka i pomoc społeczna - 8 %. Wydatki na administrację – założono w budżecie na poziomie 11%.

Tym co zawsze zwraca uwagę przy analizowaniu budżetu to zadania inwestycyjne, planowane do realizacji        w nowym roku. W przypadku Powiatu Kępińskiego ten katalog jest bardzo obszerny.                                            W zakresie dróg powiatowych planowane jest dokończenie dwóch dużych inwestycji tj. przebudowa drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno (ulica Osińska) i jej dalszego ciągu przebiegającego przez Osiny. Drugie z zadań to przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska. Oba wyżej przytoczone zadania współfinansowane są ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2022 roku rozpocznie się przebudowa drogi powiatowej w Mnichowicach. Realizacja tej inwestycji       w 95% finansowana będzie w ramach Programu Polski Ład. Wartość inwestycji to 15 000 000 złotych. Zabezpieczono także środki stanowiące wkład własny do kolejnych dwóch dużych inwestycji drogowych            o dofinansowanie których ubiega się Powiat Kępiński w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.               W przypadku uzyskania dofinansowania przebudowane zostaną drogi powiatowe na odcinku Trzcinica - Wielki Buczek oraz droga łącząca Zbyczynę w gminie Perzów z Drożkami w gminie Rychtal.   

Ponadto przebudowane zostaną trzy przejścia dla pieszych na drogach zarządzanych przez powiat.             Chodzi tu o przejście dla pieszych przy ulicy Sikorskiego na wysokości Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, drugie z przejść zlokalizowane jest na Alejach Marcinkowskiego na wysokości skrzyżowania z ulicą Lipową. Trzecie to przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Aleje Marcinkowskiego i Broniewskiego, gdzie dodatkowo wymieniona zostanie cała sygnalizacja świetlna obsługująca to skrzyżowanie. Wszystkie przejścia będą oświetlone oświetleniem dedykowanym, pojawią się tu elementy zwiększające widoczność przejść dodatkowo na dwóch przejęciach pojawią tzw. wyspy dzielące.

W budżecie zaplanowano również środki na dokończenie opracowania dokumentacji technicznej dla kolejnych inwestycji drogowych, tak by móc skutecznie aplikować o ich dofinasowanie ze środków zewnętrznych.           Chodzi tu m.in. o drogę powiatową 5681P i 5682P łączącą Grębanin – Kolonię II w gminie Baranów oraz jej kontynuację od Nosal do Mnichowic w gminie Bralin. Drugie z zadań to dokumentacja przebudowy drogi powiatowej 5716P w gminie Perzów na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową do końca miejscowości Perzów. Dokumentacje techniczne obejmują również projekty kolejnych odcinków ścieżek pieszo-rowerowych, w tym ścieżki przy drodze powiatowej nr 5692P na odcinku Mroczeń Laski Borek i przy drodze powiatowej          nr 5680P na odcinku Łęka Mroczeńska – Żurawiniec.

Drugim z obszarów inwestycyjnych mocno akcentowanym w budżecie jest ochrona zdrowia.

Ważnym elementem budżetu jest rozwój Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Największym zadaniem ujętym w budżecie na rok 2022 jest rozpoczęcie rozbudowy Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie. Zadanie to finansowane będzie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 000 000 złotych, ze środków budżetu powiatu kępińskiego oraz przy udziale finansowym gmin, które również będą partycypowały w kosztach tej inwestycji.

Kontynuowane będą  również prace związane z przebudową trzech oddziałów szpitalnych tj. oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego. Dodatkowo przebudowane zostaną trzy klatki schodowe. Wartość zadania to 11 109 724,72 złotych.

W tym obszarze Powiat Kępiński również posiłkuje się pozyskanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5 500 000 złotych.

Kontynuowane będzie również zadanie związane z informatyzacją szpitala w ramach projektu wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

do góry