do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
05 Czerwiec 2018
kategoria:
Aktualności
 
 

Wraz z końcem maja br. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu: „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług Powiatu Kępińskiego”. Jego wdrożenie  możliwe było dzięki pozyskanej przez Powiat Kępiński dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. We wtorek, 5 czerwca odbyła się w tej sprawie w Starostwie Powiatowym w Kępnie konferencja prasowa.

Wdrożenie e-usług poprawi a przede wszystkim usprawni jakość świadczonych usług publicznych realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Dla interesantów oznacza to możliwość przesłania wniosku i pobrania danych drogą elektroniczną oraz co szczególnie istotne ogranicza konieczność osobistego stawienia się w urzędzie.

Udostępnienie e-usług wymagało szeregu przygotowań, które złożyły się na projekt. Łącznie w okresie od stycznia 2017 roku do końca maja bieżącego roku zrealizowano 11 zadań ujętych we wniosku o dofinansowanie.

Zadanie pierwsze obejmowało utworzenie bazy GESUT (baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) dla miasta Kępna na podstawie przetworzonych danych lub pozyskanych informacji. Następnie przedłożenie podmiotom władającym poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu odpowiedniej treści inicjalnej bazy danych GESUT w celu wydania opinii co do zgodności tej treści ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez te podmioty, w tym wskazania ewentualnych nieprawidłowości w treści bazy oraz aktualizacja danych zgromadzonych w powiatowej bazie GESUT, w tym na podstawie informacji przekazanych przez podmioty władające sieciami.

Zadanie drugie zakładało utworzenie bazy BDOT500 (baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000) dla miasta Kępna na podstawie przetworzenia danych lub pozyskanych informacji oraz bieżącą aktualizację danych zgromadzonych w powiatowej bazie BDOT500.

Zadanie trzecie ujęte w projekcie to uporządkowanie rejestru EGiB (ewidencja gruntów i budynków).

Następnie uzupełnienie rejestru o numery dróg i weryfikacja poprawności użytków gruntowych oraz założenie kartotek budynków.

Zadanie obejmowało również zeskanowanie aktów notarialnych oraz arkuszy budynkowych i dołączenie zeskanowanych dokumentów do bazy danych. Finalnym elementem było wprowadzenie pozyskanych danych do funkcjonującego systemu w ośrodku.

Powyższe zadanie poprzedziły prace przygotowawcze w ramach których wykonane zostały analizy danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjnej oraz pomiary i prace terenowe pozwalające na ustalenia granic działek, pomiar i uzupełnienie informacji o budynkach. Nad właściwym przebiegiem zarówno prac modernizacyjnych i przygotowawczych nadzór sprawował zatrudniony w projekcie inspektor.

Kolejne zadanie stanowiące duże wyzwanie to skanowanie zasobów geodezyjnych zgromadzonych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Łącznie przetworzonych cyfrowo zostało ponad 450 000 sztuk dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.

Ważnym elementem projektu była także konwersja powstałej bazy danych w celu dostosowania jej do aktualnego standardu wynikającego z przepisów prawnych w zakresie ewidencji gruntów i budynków.

W maju br. wdrożone zostało oprogramowanie specjalistyczne dla e-usług.

Wcześniej na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w związku ze zwiększeniem baz danych zakupiono nowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem a także rozbudowano serwerownię.

Wdrożenie e-usług uzupełniły szkolenia dla pracowników wydziału.

Tak rozbudowany zakres merytoryczny projektu możliwy był do realizacji dzięki pozyskanej dotacji. Łącznie wydatkowano 1 294 395,76 złotych z czego dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiła 85% tj. 1 100 236,39 złotych. Pozostałych 15% w kwocie 194 159,37 złotych pochodziło z budżetu Powiatu Kępińskiego.

 

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H