do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
10 Październik 2017
kategoria:
Aktualności

Starosta Kępiński - Witold Jankowski, Wicestarosta Kępiński - Grażyna Jany i dyrektor ZSP Nr 2 w Kępnie - Andrzej Kowalczyk podpisali w poniedziałek, 9 października porozumienie o powołaniu partnerstwa lokalnego na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych w społeczności lokalnej – Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Powiecie Kępińskim.

Przedmiotem porozumienia jest utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Powiecie Kępińskim.

Nadrzędnym celem ośrodka  jest stworzenie warunków dla mieszkańców Powiatu Kępińskiego do uczenia się, zdobywania wiedzy w różnych dziedzinach życia, w zależności od potrzeb indywidualnych, środowiskowych i społecznych.

ZSP NR 2 w Kępnie jako jeden z 15 szkół w Polsce otrzymał grant na powstanie i funkcjonowanie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w ramach projektu „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Realizacja założeń projektu jest ogromnym wyzwaniem nie tylko dla kępińskiej szkoły, ale również dla organu prowadzącego szkołę oraz partnerów projektu. Szkoła bowiem będzie pełnić innowacyjną rolę we współczesnym społeczeństwie i gospodarce. Będzie nowoczesną instytucją edukacyjną, społeczną i gospodarczą w pełni zintegrowaną ze społecznością lokalną, której podstawowym celem jest zwiększenie udziału osób dorosłych w edukacji ustawicznej. To innowacyjne podejście szkoły do potrzeb lokalnej społeczności ma się przyczynić do rozwoju gospodarczego regionu.

Działalność ZSP NR 2 w Kępnie jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (tzw. LOWE) ma służyć:

 • zwiększeniu udziału dorosłych w kształceniu ustawicznym przez całe życie, poprzez aktywizację i zaangażowanie osób dotychczas biernych, nie uczestniczących w jakichkolwiek zorganizowanych formach edukacji,
 • kształceniu i wzmacnianiu kompetencji kluczowych oraz umiejętności społecznych osób dorosłych poprzez doświadczanie – kompetencji, które można wykorzystać na rynku pracy, w życiu osobistym, w rodzinie, w środowisku, w nawiązywaniu nowych relacji społecznych i aktywnym uczestnictwie w realizacji inicjatyw społecznych na rzecz środowiska lokalnego/mieszkańców,
 • postrzeganiu szkoły przez osoby dorosłe jako miejsca gdzie można uzyskać wsparcie w rozwoju własnych kompetencji w całym przebiegu ich życia,
 • zmianie świadomości i postaw osób dorosłych wobec kształcenia ustawicznego,
 • poprawianiu relacji w rodzinie i w otwieraniu wielu innych ścieżek wyprowadzających z wykluczenia społecznego

Celami szczegółowymi LOWE są:

 1. budowanie relacji współpracy i partnerstwa LOWE z otoczeniem społecznym i gospodarczym, w tym np. z pracodawcami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami rodziców oraz z innymi instytucjami systemu oświaty działającymi na rzecz edukacji osób dorosłych oraz instytucjami innych resortów działającymi w tym zakresie (instytucje rynku pracy, ekonomii społecznej, kultury, wsparcia rodziny, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, sportu i turystyki);
 2. zwiększenie udziału dorosłych w różnych formach edukacji, poprzez uaktywnienie i zaangażowanie osób dotychczas biernych w sensie indywidualnym i społecznym, nie uczestniczących w jakichkolwiek zorganizowanych formach podnoszących poziom wiedzy w różnych dziedzinach życia;
 3. zwiększenie zaangażowania się rodziców i opiekunów w różne przedsięwzięcia realizowane przez szkołę i w szkole "dla siebie" i innych osób dorosłych w społeczności lokalnej;
 4. wykorzystanie szkoły, jako lokalnego centrum organizowania i animowania formalnej oraz poza formalnej edukacji dorosłych i uaktywnienie edukacyjnie osób dorosłych;
 5. wykorzystanie potencjału szkoły i środowisk lokalnych do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji: wychowawczych, społecznych oraz potrzebnych na rynku pracy;
 6. rozwijanie współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami świadczącymi usługi społeczne, prowadzącymi szkolenia, propagującymi wiedzę i rozwijającymi lokalny kapitał ludzki oraz społeczny na rzecz efektywnej edukacji formalnej i nieformalnej.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H