do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
KOMUNIKAT STAROSTY KĘPIŃSKIEGO DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO
Strona główna Wydarzenia
27 Maj 2020
kategoria:
Aktualności
Przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego Jolanta Jędrecka podczas zdalnej sesji rady powiatu
Przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego Jolanta Jędrecka podczas zdalnej sesji rady powiatu
Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka podczas zdalnej sesji rady powiatu.
Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka podczas zdalnej sesji rady powiatu
Starosta Kępiński Robert Kieruzal podczas zdalnej sesji rady powiatu
Starosta Kępiński Robert Kieruzal podczas zdalnej sesji rady powiatu

 

 

 

 

 

 

We wtorek 26 maja odbyła się XX Sesja Rady Powiatu Kępińskiego. Była to już druga z rzędu sesja  przeprowadzona w sposób zdalny.                Sytuacja epidemiologiczna ponownie wymusiła tego typu rozwiązanie w pracy Rady Powiatu Kępińskiego. Najważniejszym elementem                    sesji było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kępińskiego za 2019 rok.

Zgodnie z przepisami głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium poprzedza przedstawienie przez zarząd raportu o stanie powiatu. Dokument ten stanowi szczegółowe podsumowanie i zestawienie podjętych w 2019 roku działań zarówno przez Starostwo Powiatowe,                    jak również przez jednostki organizacyjne powiązane z powiatem. Dokument stanowi podstawę do szerokiej debaty, której zwieńczeniem                 jest podjęcie przez uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania. Raport zgodnie z przepisami jest publikowany                          w Biuletynie Informacji Publicznej na 14 dni przed planowaną sesją. Może zapoznać się z nim każdy, dodatkowo na zasadach określonych przepisami mieszkańcy powiatu mogą wnieść swoje uwagi co do zapisów dokumentu. Kolejny krok w kierunku udzielenia absolutorium                   to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za miniony rok.                    Rada Powiatu zamian podejmie stosowną uchwałę zapoznaje się z:

  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
  2. sprawozdaniem finansowym;
  3. opinią regionalnej izby obrachunkowej;
  4. informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
  5. stanowiskiem komisji rewizyjnej.

Ostatni krok stanowi podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. W wyniku przeprowadzonego głosowania                 11 radnych opowiedziało się za udzieleniem absolutorium, 3 kolejnych wstrzymało się od głosu, dwóch radnych było przeciw.                                         W związku z powyższym zarząd powiatu otrzymał absolutorium.

W trakcie wtorkowej sesji radni przyjęli również uchwałę o zmianach w budżecie powiatu oraz zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. .3 ust. 3 ustawy                             o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XII/70/2019 rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej,         w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2020 r.  W dniu 7 maja 2020 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Kępnie, skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, skarga Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XII/70/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 września 2019 roku. Skargę tę Wojewoda Wielkopolski złożył wobec bezskutecznego upływu przysługującego mu 30 dniowego terminu do stwierdzenia nieważności uchwały. Zgodnie bowiem z art. 79 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym o nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru (tu: Wojewoda) w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia mu uchwały. Po upływie wymienionego terminu przepis art. 81 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym  umożliwia jednakże organowi nadzoru zaskarżenie uchwały do sądu administracyjnego - co też w niniejszej sprawie miało miejsce.

Wniosek Wojewody dotyczy stwierdzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny nieważności w całości zaskarżonej uchwały Rady Powiatu. Wojewoda zarzuca zaskarżanemu aktowi naruszenie przepisów poprzez ustalenie telefonicznych dyżurów aptek w porze nocnej na terenie powiatu kępińskiego w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2020 r.

Uzasadniając skargę Wojewoda podnosi argument naruszenia zawartego w delegacji ustawowej wymogu dostosowania godzin otwarcia aptek do potrzeb ludności i zapewnienia dostępności świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Wojewoda podnosi, iż nie można uznać za spełnienie wymogu ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej postanowień zawartych w § 2 ust. 2 zaskarżanej uchwały określający rozkład dyżurów w porze nocnej (od 22:00 do 8:00 dnia następnego) „pod wskazanym     w załączniku do uchwały numerem telefonu”, co sprawia, że dostęp do usług świadczonych przez apteki staje się w znacznym stopniu ograniczony. Dostęp do usług aptek winien być dostosowany zarówno do bieżących (zwykłych) potrzeb ludności, ale też winien on uwzględniać też sytuacje nadzwyczajne – trudne do przewidzenia oraz nagłe. Wspomniany zapis uchwały nie spełnia tych warunków.

Rada Powiatu Kępińskiego w niniejszej sprawie stanowisko skarżącego Wojewody co do zarzutu skargi podziela; niemniej jednak nie przychyla się do wniosku skargi o stwierdzenie nieważności uchwały w całości.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H