• mapa strony
 • język migowy
 • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Deklaracje

Deklaracja dostępności

Powiat Kępiński zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiat Kępiński.
Data publikacji strony internetowej: 2020-03-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-16
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

 • Przejdź do menu głównego ALT i 0 (zero)
 • Przejdź do treści strony ALT i 1
 • Mapa witryny ALT i 2
 • Wersja kontrastowa ALT i 4
 • Wyszukiwarka Prawy ALT i W
 • Zamiast klawisza ALT możesz użyć H

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Emilia Rachel, .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 627828900. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu". Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Dostosowanie wejść do budynków

wejście do budynku bezpośrednio od ulicy Kościuszki bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych,

wejście do budynku od ulicy Ks. Magnuszewskiego wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz przycisk wzywający pracownika Starostwa.

Dostosowanie korytarzy

W budynku korytarze o szerokości 177 cm.

Dostosowanie schodów

W budynku dla osób niepełnosprawnych dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Zainstalowano przycisk wzywający obsługę i zlokalizowano go przy drukarce biletów systemu kolejkowego Wydziału Komunikacji.

Dostosowanie wind

brak windy.

Dostępność pochylni

brak pochylni.

Dostępność platform

W budynku brak platform przyschodowych.

Dostępność informacji głosowych

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduje się przy ul. Kościuszki na wysokościu kiosku RUCH tuż przy wejściu od strony ul. Ks. Magnuszewskiego.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z pomocy tłumacza może skorzystać z tłumacza online ze swojego urządzenia lub poprosić o pomoc pracownika Starostwa. Szczegóły tutaj

 

Budynek przy ul. Staszica 12, 63-600 Kępno (Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gosp. Nieruchomościami)

Dostosowanie wejść do budynków

wejście do budynku od ulicy Staszica bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych,

wejście do budynku od strony podwórka wyposażone w platformę dla osób niepełnosprawnych oraz przycisk wzywający obsługę urządzenia

Dostosowanie korytarzy

W budynku korytarz na parterze o szerokości 200 cm.

Dostosowanie schodów

W budynku dla osób niepełnosprawnych dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Przycisk wzywający obsługę zlokalizowano przy schodach od strony podwórka.

Dostosowanie wind

brak windy.

Dostępność pochylni

brak pochylni.

Dostępność platform

Platforma znajduje się od strony podwórza.

Dostępność informacji głosowych

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się naprzeciwko budynku przy placu z fontanną ok 50m od wejścia.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z pomocy tłumacza może skorzystać z tłumacza online ze swojego urządzenia lub poprosić o pomoc pracownika Starostwa. Szczegóły tutaj

Informacje dodatkowe

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. wyróżnienie odnośników.
do góry