• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej)
oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.
Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw. Takie rozumienie organizacji pozarządowej jest zbliżone do definicji prawnej, jednakże zakresy tych pojęć się nie pokrywają.
 
Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023, poz. 571). Jest to definicja uniwersalna, w tym sensie, że inne akty prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy.
Definicja ta podaje, że: „organizacjami pozarządowymi są:
  1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
    o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
  2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku
– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.” (art. 3 ust 2).
 

UWAGA!
Organizacjami pozarządowymi są więc nie tylko podmioty, które mają osobowość prawną, ale także jednostki, które tej osobowości nie mają (np. stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, koła gospodyń wiejskich)

 

Przydatne linki:

 

Portal ngo.pl  skierowany jest dla organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji i innych inicjatyw obywatelskich. Dostępne są na nim wszelkie niezbędne informacje dla organizacji, m.in. bardzo instotne dla ich działalności - dotyczące funduszy, konkursów i szkoleń, do których linki umieszczono poniżej

Fundusze:

Informacje o funduszach dla organizacji pozarządowych dostępne są na stronie fundusze.ngo.pl . Wyszukiwarka funduszy dostępna jest na stronie fundusze.ngo

Szkolenia:

Aktualne informacje o szkoleniach dostępne są tutaj

do góry