do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
03 Marzec 2021
kategoria:
Aktualności
 Przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego Jolanta Jędrecka
 Starosta Kępiński Robert Kieruzal
 Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka
We wtorek 3 marca odbyła się XXIX Sesja Rady Powiatu Kępińskiego. Była to kolejna sesja przeprowadzona w sposób zdalny.

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego Jolanta Jędrecka przedstawiając radnym proponowany przebieg sesji, który radni przyjęli jednogłośnie.

Kolejny z punktów obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.

Następnie starosta Robert Kieruzal oraz wicestarosta Alicja Śniegocka odnieśli się do pytań kierowanych ze strony radnych a dotyczących działalności powiatu w okresie międzysesyjnym przedstawionych w Sprawozdaniu Przewodniczącego Zarządu.

Pierwsze z procedowanych w trakcie sesji uchwał dotyczyły zmian w bieżącym budżecie powiatu oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Kolejna z procedowanych uchwał dotyczyła przyjęcia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska za lata 2017 – 2018.  Obecnie obowiązuje „Program ochrony środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”, przyjęty uchwałą nr XLL/252/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku. Program ten jest podstawą działań Zarządu Powiatu w Kępnie w zakresie polityki ekologicznej. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska co 2 lata sporządzany jest raport z wykonania programu. Raport jest narzędziem monitoringu umożliwiającym ocenę stopnia realizacji zamierzeń programowych – stopnia realizacji zadań i uzyskanych efektów ekologicznych. Przedstawiony radzie raport obejmuje  lata 2017 -2018. Analizując treść przedstawionego raportu większość branych pod uwagę wskaźników monitoringu uległa poprawie, m.in. wzrosła długość czynnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, zmalało zużycie wody w przemyśle. Duży postęp odnotowano w obszarze ochrony powietrza poprzez  termomodernizacje, wymiany niskosprawnych źródeł paliw czy montaż OZE.

W trakcie sesji radni podjęli również uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ, za okres nie dłuższy niż 3 lata i przedstawia go w celu zatwierdzenia 

Kolejny punkt sesji to sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego za ubiegły rok. Warto nadmienić, ze w obecnej kadencji radni pracują w ramach siedmiu takich komisji.

Wtorkowa sesja to także przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu Kępińskiego z realizacji „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Kępińskiego” za lata 2019-2020.

Informację o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej przedłożył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. W trakcie sesji sprawozdanie z działalności za poprzedni rok złożył także Komendant Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H