• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Wydarzenia
13 Sierpień 2004
kategoria:
Aktualności
Starostwo Powiatowe w Kępnie ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów na rok szkolny/akademicki 2004/2005 w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.
|n|
|n|Wnioski można składać w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 26, w terminie do 10 września uczniowie, do 30 września studenci.
|n|Do wniosku należy dołączyć:
|n|1. Zaświadczenie ze szkoły/ uczelni potwierdzające status ucznia/ studenta (w przypadku studentów należy zaznaczyć że student nie powtarzał roku oraz ze studiuje jeden fakultet),
|n|2. Dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu na osobę w rodzinie lub dochodu osoby uczącej się zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia MGPiPS, z dnia 5.03.2004r. (Dz.U.2004 nr 45 poz.433),
|n|3. Zaświadczenie o zamieszkiwaniu na terenach wiejskich oraz kserokopię dowodu osobistego (stronę z pieczątką stałego zameldowania, zdjęciem, numerem PESEL oraz serią dowodu osobistego).
|n|
|n|Stypendia będą przyznawane osobom:
|n|- które zamieszkują na „obszarach wiejskich”
|n|- posiadają trudną sytuację materialną, rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych (504,00 zł netto).

|n|Druki wniosków dostępne są w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego Kępnie przy ul. Sienkiewicza 26.
|n|Jednocześnie informujemy, że liczba i wysokość udzielonych stypendiów zależeć będzie od wielkości środków przyznanych na powiat.
|n|Dodatkowe informacje pod numerem tel. 78 28 983 lub 78 28 966.|n|
do góry