do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
KOMUNIKAT STAROSTY KĘPIŃSKIEGO DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO
Strona główna Wydarzenia
28 Lipiec 2020
kategoria:
Aktualności
Logo PUP
Logo PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie zachęca do skorzystania z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej przez:

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), którymi są:

  • niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
  • niedziałające w celu osiągnięcia zysku
    • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, którymi są:

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Niskoprocentowa pożyczka przyznawana jest na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pożyczka może być udzielona w maksymalnej kwocie 5.000zł., jednak nie więcej niż 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym, a przychód ten nie może przekroczyć 100.000zł.

O pożyczkę mogą starać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r. , która nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r. oraz nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie pożyczki.

Zasady uzyskania ww. wsparcia oraz aktualne formularze wniosków dostępne są na stronie internetowejUrzędu: https://kepno.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H