• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie na koniec 2015 r. wyniosła 2,7%. Jest ona najniższa w zestawieniu z wszystkimi powiatami naszego kraju.

Liczba bezrobotnych figurujących w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie na koniec 2015 r. wyniosła 772 osoby, z tego 462 osoby to kobiety.

Sektorem, mogącym przyciągnąć osoby poszukujące pracy w powiecie jest głównie sektor prywatny. Zdecydowanie dominuje tu przemysł drzewny i meblarski, a kępińskie zagłębie meblowe jest jednym z największych w Polsce. Dobrze rozwinięta branża meblarska oraz ciągły rozwój przedsiębiorstw z terenu powiatu kępińskiego, a także działania czynione przez Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie mają ogromny wpływ na bieżącą sytuację na lokalnym rynku pracy.

Niewątpliwym katalizatorem ożywiającym procesy produkcyjne, nie tylko w skali powiatu, stała się możliwość korzystania z funduszy unijnych, choćby do tworzenia nowych miejsc pracy

Powiatowa Rada Zatrudnienia

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz.U.2015.149 ze zm.) na terenie Powiatu Kępińskiego działa Powiatowa Rada Zatrudnienia, której członków powołuje Starosta spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego  (Dz.U.2015.1240) społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Zatrudnienia należy m.in.:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiatach
  • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy
  • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań
  • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia , szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie
  • opiniowanie wniosków o umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji, zwrotu pożyczek z Funduszu Pracy lub jednorazowo przyznanych środków zgodnie z art. 46, ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy, informacji o stanie bezrobocia w powiatach oraz wypracowywanie stosownych wniosków i sprawozdań
  • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
  • opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
do góry