• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail

Gospodarka Powiatu Kępińskiego

Warunki geograficzno - przyrodnicze powiatu kępińskiego pozwoliły na wykształcenie na tym obszarze gospodarki o charakterze rolniczo - przemysłowym. Działalność przemysłowa oparta jest przede wszystkim na branży stolarsko-meblarskiej (na terenie powiatu działa kilkaset zakładów, w tym kilkanaście dużych fabryk), w niewielkim stopniu natomiast na przetwórstwie produktów rolnych. Pozostałe gałęzie to: branża metalowa, budowlana, handel i usługi.

Najważniejszym ośrodkiem powiatu jest miasto Kępno, siedziba Powiatu Kępińskiego i Gminy Kępno.

Pod koniec 2015 roku na terenie powiatu działało 701 spółek (w tym 309 spółek handlowych), 23 spółdzielnie oraz 4 586 osób fizycznych prowadzących działałność gospodarczą. Dominującą grupą są mikroprzedsiębiorstwa (93%). Najwięcej podmiotów prowadziło działałność w sekcjach:

  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów (29%)
  • przetwórstwo przemysłowe (19%)
  • budownictwo (13%)

Sektorem, mogącym przyciągnąć osoby poszukujące pracy w powiecie, jest sektor prywatny.

Należy to uznać za ważną wskazówkę w programowaniu wszelkich działań promujących i wspierających zatrudnienie przedstawicieli najmłodszych pokoleń. Dobrze rozwinięta branża meblarska oraz ciągły rozwój przedsiębiorstw z terenu powiatu kępińskiego, a także działania czynione przez Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie mają ogromny wpływ na bieżącą sytuację na lokalnym rynku pracy.

Zdecydowanie w powiecie dominuje przemysł drzewny i meblarski, a kępińskie zagłębie meblowe jest jednym z największych w Polsce

Bezrobocie

Stopa bezrobocia rejestrowanego wg GUS na koniec roku 2015 wynosiła 2,7% w stosunku do 3,4% w roku 2014 i 5% w roku 2013. Oznacza to systematyczną poprawę sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia była niższa o 3,5 pkt. procentowego od notowanej w Wielkopolsce oraz znacznie niższa niż agregowana na poziomie całej Polski (o 7,1 pkt. procentowego). Osiągnięty poziom stopy bezrobocia w powiecie kępińskim jest najniższy w zestawieniu z wszystkimi powiatami naszego kraju.

do góry