• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Tryb małych zleceń to możliwość realizacji zadania publicznego bez konieczności przechodzenia procedur otwartego konkursu ofert.

Składanie ofert z pominięciem otwartego konkursu ofert następuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz o Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2055)

Rekomenduje się składanie ofert w formie elektronicznej przy użyciu narzędzia elektronicznego Witkac.pl (dostępnego pod adresem strony internetowej http://www.witkac.pl), które odbywa się dwuetapowo poprzez:

  1. wypełnienie i złożenie oferty za pomocą generatora wniosków on-line zamieszczonego na stronie: www.witkac.pl; wypełniając ofertę należy stosować się do instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej www.witkac.pl.
  2. dostarczenie oferty wygenerowanej z systemu, wydrukowanej i podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta do Biura Podawczego w Starostwie Powiatowym w Kępnie w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia oferty w systemie Witkac.pl

Każdy Wnioskodawca, który wypełni i złoży ofertę w generatorze, otrzyma na adres email, który został podany w trakcie rejestracji użytkownika, informację zawierającą potwierdzenie złożenia wniosku. W przypadku nieotrzymania takiej informacji w ciągu 2 dni od dnia wysłania wniosku, należy pilnie skontaktować się w tej sprawie z pracownikiem obsługującym konkurs, gdyż może zajść sytuacja, iż wniosek z bliżej nieokreślonych powodów nie został zapisany w bazie danych.

Uproszczone sprawozdanie z wykonania zadania publicznego oferenci składają w w/w sposób.

Oferta musi spełniać wszystkie warunki ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Charakterystyka projektów składanych w ramach procedury Trybu małych zleceń:

  1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
  2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
  3. łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
  4. zadanie publiczne musi mieć charakter lokalny lub regionalny i wpisywać się w priorytetowe zadania publiczne Powiatu Kępińskiego, które mogą być zlecane do realizacji organizacjom, a wynikają z Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  5. o przyznaniu środków finansowych w ramach Trybu małych zleceń decyduje Zarząd Powiatu Kępińskiego, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Zastrzega się możliwość odrzucenia oferty poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w budżecie zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

 

do góry