• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail

Inicjatywa lokalna daje szansę na aktywizację społeczności oraz na formalne pozyskanie przez samorząd partnera społecznego przy realizacji części zadań własnych

 
Podstawa prawna inicjatywy lokalnej to ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (Dział II,  Rozdział 2a).
 

Inicjatywa lokalna skierowana jest do mieszkańców społeczności lokalnych

 Wnioskodawcami mogą być bowiem bezpośrednio obywatele – nie działający za pośrednictwem żadnej organizacji. 

Inicjatywa lokalna nie stanowi trybu zlecania zadania publicznego. Ma tu bowiem miejsce wspólna realizacja zadania przez strony umowy - nie zaś jego zlecenie. W ramach inicjatywy lokalnej nie dochodzi również do przekazania dotacji.

Wniosek może dotyczyć realizacji zadania publicznego w zakresie działalności:

  1. wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (4 ust. 1 pkt 13): w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność j.s.t.;
  2. na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27);
  3. w zakresie edukacji, oświaty i wychowania (art. 4 ust. 1 pkt 14);
  4. w sferze kultury fizycznej i turystyki (art. 4 ust. 1 pkt 17 i 19);
  5. w sferze ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach (art. 4 ust. 1 pkt 18);
  6. porządku i bezpieczeństwa publicznego (art. 4 ust. 1 pkt 20).

W jakiej formie zgłasza się inicjatywę?

Inicjatywę mieszkańcy zgłaszają w formie wniosku zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego (KPA)   (Dział VIII, Rozdział 3).
do góry