do góry
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
KOMUNIKAT STAROSTY KĘPIŃSKIEGO DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO

Inicjatywa lokalna daje szansę na aktywizację społeczności oraz na formalne pozyskanie przez samorząd partnera społecznego przy realizacji części zadań własnych

 
Podstawa prawna inicjatywy lokalnej to ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (Dział II,  Rozdział 2a).
 

Inicjatywa lokalna skierowana jest do mieszkańców społeczności lokalnych

 Wnioskodawcami mogą być bowiem bezpośrednio obywatele – nie działający za pośrednictwem żadnej organizacji. 

Inicjatywa lokalna nie stanowi trybu zlecania zadania publicznego. Ma tu bowiem miejsce wspólna realizacja zadania przez strony umowy - nie zaś jego zlecenie. W ramach inicjatywy lokalnej nie dochodzi również do przekazania dotacji.

Wniosek może dotyczyć realizacji zadania publicznego w zakresie działalności:

  1. wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (4 ust. 1 pkt 13): w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność j.s.t.;
  2. na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27);
  3. w zakresie edukacji, oświaty i wychowania (art. 4 ust. 1 pkt 14);
  4. w sferze kultury fizycznej i turystyki (art. 4 ust. 1 pkt 17 i 19);
  5. w sferze ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach (art. 4 ust. 1 pkt 18);
  6. porządku i bezpieczeństwa publicznego (art. 4 ust. 1 pkt 20).

W jakiej formie zgłasza się inicjatywę?

Inicjatywę mieszkańcy zgłaszają w formie wniosku zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego (KPA)   (Dział VIII, Rozdział 3).

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H