• mapa strony
 • język migowy
 • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta - Izabela Kempińska

 • adres: ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, pokój nr 102 (I piętro)
 • tel.: +48 62 78 28 917
 • fax: +48 62 78 28 901
 • e-mail:

Godziny Urzędowania

Poniedziałek: od 10.30 do 15.30
Wtorek: nie przyjmuje
Środa - Piątek : od 7.30 do 12.30

POWIATOWY RZECZNIK PRAW KONSUMENTA działa na podstawie USTAWY z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.u.2015.184 ze zm.)

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela pomocy prawnej tylko osobom fizycznym ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO i tylko w sprawach konsumenckich (tzn. w sprawach nie związanych BEZPOŚREDNIO z działalnością gospodarczą lub zawodową konsumentów)


Wymagane dokumenty

W przypadku osobistej wizyty w urzędzie należy zabrać ze sobą:

 • kserokopię dowodu zakupu towaru lub usługi (paragon, faktura)
 • kserokopię karty gwarancyjnej (jeżeli roszczenie wynikało z odpowiedzialności gwaranta)
 • kopie pism - dotychczasowa korespondencja z przedsiębiorcą

W przypadku konieczności wystąpienia przez Rzecznika do Przedsiębiorcy, należy złożyć wniosek w formie pisemnej, zawierający:

 • imię, nazwisko i adres konsumenta wraz z nr telefonu
 • opis sprawy wraz z określeniem roszczenia wobec przedsiębiorcy
 • opisanie swojego stanowiska w sprawie (np. dlaczego konsument nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji)
 • inne okoliczności mające wpływ na rozstrzygnięcie sprawy

Dokumenty można również złożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5 63-600 Kępno w pok. Nr 3 (parter) w godzinach od 7.30 do 15.30. Przy sporządzaniu wniosku można skorzystać z wzoru wniosku dostępnego w biurze Rzecznika oraz poniżej:

 Termin załatwienia sprawy

Porady udzielane są na bieżąco. Powiatowy Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorcy w terminie 14 dni od złożenia przez konsumenta kompletnego wniosku. W przypadku podjęcia interwencji przez Rzecznika, ostateczny termin załatwienia sprawy uzależniony jest od udzielenia odpowiedzi przez przedsiębiorcę lub inną stronę w sprawie.

Sposób załatwienia sprawy

Na podstawie opisu sprawy oraz ewentualnych dokumentów, dokonywana jest ocena stanu prawnego i analiza możliwych działań:

 • pomoc w napisaniu reklamacji i skonkretyzowaniu żądań konsumenta
 • w przypadku, gdy reklamacja nie została właściwie załatwiona, wystąpienie w imieniu konsumenta na piśmie do przedsiębiorcy z konkretnym żądaniem lub z prośbą o ustosunkowanie się do sprawy
 • pomoc w napisaniu wniosku do sądu konsumenckiego
 • pomoc w napisaniu pozwu do sądu cywilnego

Dodatkowe informacje

Konsument przed zareklamowaniem towaru lub usługi u przedsiębiorcy, powinien wykonać kserokopie wszelkich składanych przedsiębiorcy dokumentów, aby po zareklamowaniu pozostawić w swoim posiadaniu po jednym egzemplarzu.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

800 889 866 – to numer infolinii konsumenckiej, która umożliwia każdemu konsumentowi w Polsce dostęp do pomocy prawnej w godz. 9.00-17.00
Prawnicy odpowiadają także na pytania konsumentów pod adresem

ezakupy.uokik.gov.pl - serwis powstał z myślą o konsumentach chcących bezpiecznie i świadomie kupować w sieci. Jego celem jest przybliżenie praw oraz obowiązków związanych z e-transakcjami, które różnią się znacznie od tych obowiązujących w tradycyjnych sklepach. Portal zawiera m.in. obszerny zbiór pytań i odpowiedzi dotyczących najbardziej nurtujących kwestii związanych z handlem w internecie. W serwisie zamieszczono liczne przykłady klauzul niedozwolonych, wzory przydatnych pism oraz wskazówki gdzie i jak można uzyskać pomoc w przypadku zawarcia transakcji z nieuczciwym e‑przedsiębiorcą. Można dowiedzieć się np. czy do oddania towaru potrzebne jest oryginalne opakowanie i paragon; jak należy postępować, gdy przesyłka z towarem jest uszkodzona; kto ponosi koszty przesyłki w przypadku reklamacji oraz kto w przypadku zakupów grupowych odpowiada za nienależyte wykonanie umowy.

Dzięki sieci na rzecz ochrony interesów konsumentów działającej w Polsce z inicjatywy UOKiK wszyscy konsumenci, którzy mają problemy z dochodzeniem swoich praw mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej oraz ze wsparcia instytucji ułatwiających pozasądowe rozwiązywanie sporów z przedsiębiorcami. W ramach sieci działają powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów oraz instytucje wyspecjalizowane, m. in. Rzecznik Finansowy, Arbiter Bankowy czy Polubowny Sąd Konsumencki przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Pozasądowe rozwiązywanie sporów umożliwia też Inspekcja Handlowa. Obecnie przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej istnieje 16 stałych polubownych sądów konsumenckich oraz 15 ośrodków zamiejscowych na terenie całego kraju.

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki rozpoczął akcję skierowaną do konsumentów energii elektrycznej i gazu. Informacje na ten temat zamieszczone są na stronie Urzędu. Działania te Urząd podjął w związku z nasileniem się w ostatnim czasie skarg dotyczących niżej wymienionych problemów.

Odbiorcy kontaktujący się z Urzędem poruszają najczęściej następujące kwestie:

 • brak rzetelnej i często niepełnej informacji o warunkach oferty/umowy przedstawianej przez firmę,
 • podszywanie się pod pracowników dotychczasowego sprzedawcy lub urzędu,
 • przymus zawarcia umowy (oddziaływanie psychologiczne i perswazyjne),
 • brak przestrzegania standardów jakościowych obsługi odbiorców (w tym brak udzielania odpowiedzi na reklamacje w ustawowym terminie,
 • utrudniony kontakt ze sprzedawcą),
 • opóźnienia związane z regularnym wystawianiem czy wysyłaniem faktur.

W celu ustalenia skali oraz obszarów występowania problemów zgłaszanych przez Odbiorców, URE postanowił przeprowadzić dwumiesięczny monitoring działalności sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazowych w oparciu o informacje uzyskane od Odbiorców. Został stworzony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej URE, za pośrednictwem którego Odbiorcy mogą informować o napotkanych nieprawidłowościach w działaniach sprzedawców energii i gazu. Należy podkreślić, że zgłoszenia, które wpłyną do URE za pośrednictwem przedmiotowego formularza, nie będą traktowane jako wnioski o podjęcie indywidualnych interwencji, ich charakter będzie jedynie poznawczy i podlegający analizie zjawiska.
Przeprowadzona w wyniku monitoringu URE analiza problemów zgłoszonych przez Odbiorców stanie się podstawą do ewentualnego podjęcia dalszych działań, w ramach przysługujących Prezesowi URE kompetencji.

Jak chronić dane osobowe w czasie wakacji?

Jak chronić dane osobowe w czasie wakacji? - radzi dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Zobacz szczegółowe informacje o tym jak chronić dane osobe w czasie wakacji.

Ważne adresy:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel. 22 55 60 800
www.uokik.gov.pl

Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel. 22 48 68 400
www.zbp.pl

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
tel. 22 53 49 190
www.uke.gov.pl

Pełny wykaz instytucji konsumenckich dostępny na stronie: uokik.gov.pl/instytucje_konsumenckie.php

do góry