• mapa strony
 • język migowy
 • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Pozostałe informacje Nieodpłatna pomoc prawna
Informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, na terenie Powiatu Kępińskiego zostały utworzone 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Jeden punkt prowadzony jest przez Powiat Kępiński oraz jeden przez organizację pozarządową.

W punkcie prowadzonym przez Powiat udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna mediacja, natomiast w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Kępiński posiada dwie lokalizacje:

 1. Urząd Gminy w Baranowie, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów - godziny przyjęć: poniedziałki
  w godz. 14:00-18:00
 2. Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno - godziny przyjęć: wtorki, środy, czwartki
  i piątki w godz. 11:30-15:30

Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie prowadzonym przez Powiat Kępiński udzielają adwokaci oraz radcowie prawni wskazani odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu oraz Okręgową Izbę Radców Prawych w Poznaniu. Nieodpłatnej mediacji udzielają osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia mediacji.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową - Fundację Honeste Vivere posiada pięć lokalizacji:

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie, Perzów 77a, 63-642 Perzów - godziny przyjęć: poniedziałki
  w godz. 8:00-12:00*
 2. Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska - godziny przyjęć: wtorki
  w godz. 7:30-11:30*
 3. Urząd Gminy w Rychtalu, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal - godziny przyjęć: środy w godz. 11:30-15:30*
 4. Urząd Gminy w Bralinie, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin - godziny przyjęć: czwartki w godz. 11:30-15:30*
 5. Urząd Gminy w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica - godziny przyjęć: piątki w godz. 7:30-11:30*

* w każdej z w/w lokalizacji w ustalonych dniach miesiąca udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna,
z takim wyjątkiem, iż w każdy drugi poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek miesiąca w w/w lokalizacjach świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową udzielają adwokaci 
oraz radcowie prawni, natomiast nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielają doradcy obywatelscy.
Nieodpłatnej mediacji udzielają osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia mediacji.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
lub nieodpłatnej mediacji składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
lub nieodpłatnej mediacji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa pisemne oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach
  lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym, w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 3. sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
  się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 4. nieodpłatnej mediacji;
 5. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
  w postępowaniu sądowym lub o ustanowieniu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego 
  lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
  oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie
  z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 2. porady dla osób zadłużonych;
 3. porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
 4. nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postepowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja NIE OBEJMUJE spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego oraz gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Po uzyskaniu porady:

Po uzyskaniu porady można wyrazić opinię dotyczącą udzielonej porady. Wypełnienie przez osobę uprawnioną KARTY B, w tym podanie numeru telefonu, jest dobrowolne. Po wypełnieniu ankiety osoba uprawniona osobiście umieszcza część B karty pomocy w zamkniętej skrzynce opisanej "ANKIETY" znajdującej się w punkcie lub przekazuje ankietę telefonicznie albo drogą elektroniczną na adres

do góry