• mapa strony
 • język migowy
 • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Pozostałe informacje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Głównym celem PCZK jest wspomaganie działań Starosty w wykonywaniu zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i współdziałania z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w tym zakresie.

Kierownikiem Centrum jest Mirosław Lorenz
adres: ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, pokój 111 (I piętro)
tel.: +48 62 78 28 908
fax: +48 62 78 28 901
e-mail:

Zasięg działania PCZK obejmuje administracyjny obszar Powiatu Kępińskiego. Na szczeblu powiatu działania podejmowane są gdy:

 • sytuacja kryzysowa występuje na obszarze  co najmniej 2 gmin,
 • sytuacja kryzysowa obejmuje 1 gminę, ale siły i środki jakimi ona dysponuje są niewystarczające i potrzebne jest wsparcie szczebla powiatowego (po zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściwego Wójta/ Burmistrza).

PCZK spełnia zasadniczą rolę przy tworzeniu i funkcjonowaniu systemu zarządzania kryzysowego powiatu kępińskiego, obiegu informacji, a w szczególności pełni funkcje:

 • pośredniego elementu systemu wczesnego ostrzegania,
 • ośrodka koordynacyjno-operacyjnego dla organu odpowiedzialnego za podejmowanie działań w sytuacjach nadzwyczajnego zagrożenia,
 • ośrodka przekazywania informacji oraz pracy zespołów doradczych wspomagających podejmowanie decyzji Starosty w sytuacjach zagrożeń, katastrof bądź sytuacjach noszących znamiona kryzysu,
 • punktu kontaktowego dla współpracy z innymi Centrami Zarządzania Kryzysowego, powiatowymi służbami, strażami i inspekcjami oraz innymi instytucjami, podmiotami, osobami w realizacji powyższych zadań,
 • ośrodka zbierania danych i analizowania informacji z systemów monitorowania środowiska.
 • bazy do rozwinięcia Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Kępińskiego,
 • ośrodka reagowania kryzysowego Starosty, umożliwiającego koordynację działań podejmowanych w sytuacjach kryzysowych,
 • ośrodka pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania informacji,
 • zaplecza dla pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • miejsca koordynacji pomocy humanitarnej.

 Do głównych zadań PCZK należy:

 • współdziałanie z innymi centrami zarządzania kryzysowego,
 • realizacja zadań Stałego Dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
 • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 • alarmowanie członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 PCZK może pracować w trzech trybach:

 • zwyczajnym - zapewniając wymianę i przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego (monitoring);
 • alarmowym - w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej lub jej symptomów;
 • nadzwyczajnym - w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej i w przypadku uruchomienia systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.
do góry