• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail

Tytuł projektu

„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim”

Współfinansowanie projektu

Projekt finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dofinansowanie wynosi 100 % kosztów przedsięwzięcia.

Okres realizacji projektu

01.09.2013 r. – 30.04.2015r.

Zakres rzeczowy

ZADANIE 1 - Przeprowadzeniem pełnego cyklu doskonalenia w każdej szkole/przedszkolu w oparciu o dwie oferty doskonalenia.

Zdjęcie spotkania nauczycieli

W ramach zadania planuje się przeprowadzenie szczegółowej analizy potrzeb szkół/przedszkoli zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Efektem przeprowadzenia diagnozy będzie stworzenie Rocznych Planów Wspomagania (RPW) oraz realizacja działań w nich zaplanowanych. Końcowym elementem realizacji RPW będzie przełożenie nowych umiejętności w praktykę. Aby efekt doskonalenia został osiągnięty w optymalnym stopniu nauczyciele brać będą udział w cyklicznych konsultacjach w trakcie których będą mieli możliwość przedyskutować z SORE lub ekspertem zewnętrznym swoje wątpliwości, omówić problemy, zaproponować rozwiązania wdrożeniowe itp. W trakcie konsultacji grupowych możliwa będzie także wymiana doświadczeń, poszukiwanie wspólnych rozwiązań.

ZADANIE 2 - Utworzenie i realizacja pięciu tematycznie różnych sieci współpracy i samokształcenia.

W celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń, w tym upowszechnianiu dobrych praktyk, utworzone zostaną sieci współpracy, których założenia wypracowane zostały w ramach projektu systemowego ORE „System doskonalenia nauczycieli […]”, tj.: „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”, „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki”, „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania”, „Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych”, „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły”.
W ramach ww. sieci organizowane będą spotkania, podczas których powstanie plan pracy sieci, w którym określone zostaną obszary, cele i harmonogram podejmowanych działań, a także szkolenia i konsultacje. Współpraca będzie odbywać się również za pomocą forów wymiany doświadczeń.

ZADANIE 3 - Wypracowanie procedur współpracy (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna [PPP], Biblioteka Pedagogiczna)

Zadanie zakłada opracowanie przez Grupę Monitorującą, w skład której wejdą przedstawiciele ODN Kalisz, PPP i Biblioteki Pedagogicznej, Powiatowego Programu Wspomagania na rok szkolny 2013/2014 oraz na rok 2014/2015, a następnie jego realizacja i monitorowanie. Wdrażanie Powiatowego Programu Wspomagania polegać będzie m.in. na zaangażowaniu PPP oraz Biblioteki Pedagogicznej w realizację wspomagania prowadzonego na podstawie ofert doskonalenia, a także działań realizowanych w ramach sieci. Monitoring polegać będzie m.in. na stałym kontakcie Grupy Monitorującej z SORE, koordynatorami sieci i koordynatorem projektu. W wyniku analizy wszystkich zebranych danych oraz nabytego doświadczenia Grupa Monitorująca opracuje Strategię Kompleksowego Wspomagania Szkół i Przedszkoli w Powiecie Kępińskim.

Koszty przedsięwzięcia

Całkowita wartość projektu wynosi 1 403 842,00 zł.

do góry