• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Rozwój Inwestycje Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych Inwestycyjne Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług Powiatu Kępińskiego

Tytuł projektu

„Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług Powiatu Kępińskiego”

Współfinansowanie zadania

Zadanie zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

Beneficjent

Powiat Kępiński

Zakres rzeczowy

Projekt zakłada modernizację i aktualizację zasobów geodezyjno-kartograficznych Powiat Kępińskiego oraz uruchomienie nowych i poprawie jakości świadczonych e-usług publicznych.

W ramach realizacji projektu do września 2018 roku wdrożonych będzie w Starostwie Powiatowym w Kępnie 6 e-usług udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trybie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trybie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania, obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego, koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, obsługi rzeczoznawców majątkowych, udzielania informacji z EGiB dla komorników.

Rozpowszechnienie e-usług będzie miało w konsekwencji długofalowe oddziaływanie w sferze społeczno-ekonomicznej. Dla mieszkańców powiatu oznacza to oszczędności kosztów związanych z koniecznością dojazdu do urzędu, korespondencji papierowej czy komunikacji telefonicznej.

Wdrożenie e-usług usprawni pracę Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, jak również usprawni

obsługę interesantów.

Rozszerzy się również grupa odbiorców e-usług o osoby mające problem z poruszaniem się, w tym przede wszystkim o osoby starsze i niepełnosprawne.

W ramach projektu zostanie zdigitalizowanych  450.000 sztuk dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.

Koszt realizacji zadania zgodnie z umową na dofinansowanie projektu

Całkowita wartość zadania – 1 294 395,76 złotych w tym:

  • dotacja ze środków EFRR  – 1 100 236,39 złotych
  • wkład własny Powiatu Kępińskiego – 194 159,37 złotych

Termin realizacji zadania

wrzesień 2018 r.

 

do góry