• mapa strony
 • język migowy
 • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Rozwój Inwestycje Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych Inwestycyjne Dostosowanie układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Kępińskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z budową dróg ekspresowych
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Tytuł projektu

„Dostosowanie układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Kępińskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z budową dróg ekspresowych S-8 i S-11”.

Współfinansowanie zadania

Zdjęcie przebudowanej drogi

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, Priorytet  II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne), Schemat II Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich.

Zakres rzeczowy

W ramach zrealizowanej przez GDDKiA drogi ekspresowej S-8 na odcinku Syców - Kępno - Sieradz wybudowano „węzeł Kępno”, który niestety w najbliższym czasie nie będzie posiadał połączenia z drogą krajową nr 11. W Powiecie Kępińskim, na ww. drodze ekspresowej zaprojektowano jeszcze jeden węzeł, tzw. „węzeł Bralin”. Umożliwi on wjazd mieszkańcom powiatu na drogę S-8 pod warunkiem, że Powiat Kępiński dokona przebudowy drogi powiatowej 5601 P (relacji Bralin – Marcinki), co też zostało zaplanowane w ramach przedmiotowego projektu. Zakres prac dotyczy 1,126 km odcinka ww. drogi położonego we wsi Bralin i obejmuje:

 • rozbudowę drogi powiatowej poprzez poszerzenie istniejącej nawierzchni na odcinku leśnym długości 0,450 km oraz budowę odcinka drogi po nowym śladzie dł. 0,585 km ;
 • budowę skrzyżowania drogi powiatowej z dawną drogą krajową nr 8 (DK 8) długości 0,091 km (wszystkie wydatki stanowią koszt niekwalifikowany);
 • budowę zjazdów w ciągu drogi powiatowej strona lewa/strona prawa;
 • budowę oświetlenia na przebudowanym skrzyżowaniu DK 8 i drogi powiatowej;
 • przebudowę sieci teletechnicznej;
 • przebudowę odwodnienia drogi;
 • usunięcie kolizji z pozostałymi istniejącymi mediami;
 • zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego rurami ochronnymi;
 • wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego;
 • wykonanie zieleni.

Koszt realizacji zadania

Całkowita wartośc projektu 4 484 861,35 złotych w tym:

 • Wydatki kwalifikowalne projektu: 3 516 348,53 złotych
 • Wydatki niekwalifikowalne projektu: 968 212,82 złotych
 • Dofinansowanie zadania: 2 813 078,82 złotych
 • Wkład własny Powiatu: 1 501 782,53 złotych
 • Wkład Gminy Bralin: 170 000,00 złotych

Termin realizacji zadania

31 lipiec 2014 r.

do góry