• mapa strony
  • język migowy
  • BiP
adres
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
telefon
tel. +48 62 78 28 900, +48 62 78 28 905
e-mail
Strona główna Rozwój Inwestycje Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych Inwestycyjne Budowa sieci kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 5600P w ul. Osińskiej w Kępnie

Tytuł projektu

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 5600P w ul. Osińskiej w Kępnie”

Współfinansowanie projektu

Projekt realizowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki.

Zakres rzeczowy

Przedsięwzięcie obejmowało swoim zakresem budowę kanalizacji deszczowej na odcinku 869,20 MB wraz z wpustami ulicznymi stanowiącymi odwodnienie drogi. Kanalizacja wykonana została z rur PCV i studni betonowych. Odprowadzenie wód do rowy poprzez osadnik pisakowy i separator.

Inwestycja miała na celu ochronę cieków wodnych (rzekę Jamicę i Niesób oraz rowy melioracyjne), ujęcia wody, glebę, zwartą zabudowę jednorodzinną, warstwy archeologiczne.

Realizacja kanalizacji deszczowej obejmowała obszar 1,34 ha. Ilość ścieków deszczowych objętych przedsięwzięciem to 3661,6 m3/r (dla nowobudowanego separatora – 2336,4 m3/r; dla istniejącego separatora – 1325,2 m3/r).

Po całkowitej realizacji przedsięwzięcia zwiększono powierzchnię objętą kanalizacją deszczową o 0,17%.

Koszt realizacji zadania

Całkowita wartość zadania 1 560 562,50 zł w tym:

  • Wnioskowana kwota dotacji: 600 000,00 zł
  • Wkład własny: 960 562,05 zł

Termin realizacji zadania

30.11.2011 r.

do góry